Vedtægter

Vedtægter for Sønderborg Floorball Club

Vedtægter for Sønderborg Floorball Club

1. Navn og hjemsted
Floorballklubben Sønderborg Floorball Club - The Vikings, der har hjemsted i Sønderborg kommune, er stiftet den 6/9-1999.
Floorballklubben Sønderborg Floorball Club - The Vikings er tilsluttet Dansk Floorball Union (DaFU) under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

2. Formål
Klubbens formål er at dyrke floorball samt på anden måde virke for denne idræts fremme.

3. Medlemsskab
Som aktivt eller passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der ønsker at leve op til 2.
Passive medlemmer har ingen adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde.

4. Indmeldelse
Indmeldelse skal ske på www.holdsport.dk eller i holdsport app´en.
Indmeldelsen er bindende for hele sæson, dog er der en prøvetid på 14 dage.

5. Udmeldelse
Udmeldelse skal ske på www.holdsport.dk eller i holdsport app´en inden næste sæson starter.
Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med klubben.

6. Kontingent
Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes af bestyrelsen.
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

7. Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Ved for sen betaling af kontingent fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles, at det er slettet af klubbens medlemsliste.
Nyoptagelse kan da kun ske mod betaling af gælden.

8. Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel, beviseligt, strider mod klubbens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde, beviseligt, har tilsidesat sine medlemspligter.
Såvel i sager om udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter. Meddelelse om eksklusion tilsendes DaFU.

9. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Den afholdes som udgangspunkt med fysisk fremmøde med mulighed for deltagelse i generalforsamlingen virtuelt eller som ren virtuel generalforsamling såfremt det skønnes nødvendigt af den siddende bestyrelse.
Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.
Passive medlemmer skal dog have været medlemmer af klubben i mindst et år. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel med skriftlig meddelelse direkte til alle medlemmer, med angivelse af dagsorden samt eventuelle indkomne forslag.
Det reviderede regnskab udsendes til alle medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen. Et bilag med de indkomne forslag udleveres inden generalforsamlingen til medlemmerne.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte antal.

10. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af formand (ulige år).

7. Valg af kasserer (ulige år).

8. Valg af næstformand (lige år).

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år).

10. Valg af op til 3 suppleanter til bestyrelsen (hvert år).

11. Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år).

12. Eventuelt.

11. Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger tages efter almindeligt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og klubbens opløsning kvalificeret majoritet - jvf. 17 og 18.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Valgbar til bestyrelsen er samtlige medlemmer som ikke er i kontingentrestance.
Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.
Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt.
Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

12. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en tredjedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m., gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

13. Bestyrelse - Valg
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, og to menige medlemmer, samt op til tre suppleanter. De op til tre suppleanter indkaldes til alle bestyrelsesmøder, men de har ingen stemmeret. 

Alle medlemmer af bestyrelsen har 1 stemme. Ved stemme lighed har formanden 2 stemmer. Alle poster i bestyrelsen, på nær suppleanter vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling, formand og kasserer i ulige år, næstformand og 2 menige medlemmer i lige år.

14. Tegningsret
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

15. Regnskab
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden sæsonens afslutning afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren.
Driftsregnskab, status og budget forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.
Driftsregnskab og status udsendes til klubbens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

16. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant - jvf. 10.
Revisoren skal hvert år i marts måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

17. Vedtægtsændringer
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

18. Klubbens opløsning

Klubbens opløsning Stk 1. Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes på en generalforsamling. Vedtagelsen skal ske med 2/3 flertal af de fremmødte afgivne gyldige stemmer. Stk 2. I tilfælde af foreningen ophør er det bestyrelsens ansvar af fordele formue og materiel. Stk 3. Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage, før afviklingen af formuen m.m. er effektueret.