Generalforsamlinger

Generalforsamling 22/3-2022

Generalforsamling 22/3 kl. 19-21. Sønderborg Floorball Club


Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

Kasper Christensen blev valgt til dirigent.

Jannik Gorm Hansen til referent.


2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Det har været et år i coronaens tegn, men nu er vi endelig på den anden side.

I løbet af året har vi som bestyrelse vedtaget ikke at give kontingent retur pga. den aflyste træning, men i stedet har vi givet tøj til alle spillere, der har betalt kontingent.

Vi arrangerede også overværelse af ishockey i Vojens for alle spillere og det blev en rigtig god tur derop.

Derudover har vi løbende holdt møder med DGI om kommunikation, stævner og kampe til kvindeholdet. Der er også dialog omkring evt. at få en U19-landskamp til Sønderborg.

Vi har vedtaget aflønning af trænere samt fastlagt betaling for kørsel.

Vi har den udfordring at ungdomsholdene er minimeret og fra næste sæson har vi intet U15-hold. Vi har derfor en opgave med at hverve ungdomsspillere til klubben. Vi er på vej ind i et skoleprojekt med DGI, der gerne skulle føre noget med sig, men der skal mere til og derfor skal vi tænke flere tiltag ind. Der er ting i støbeskeen, men input modtages.


3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Godkendt af Generalforsamlingen.


4. Fastsættelse af kontingent.

Grundet stigende udgifter (kørsel/træneraflønning) har vi valgt at hæve priserne på kontingent for alle voksenhold. Vi ændrer ikke betalingen på ungdomsholdene for at trække spillere til.

Vi er en billig klub kontingentmæssigt og det er vi også efter at beløbet hæves.

Forslaget er: 800 for senior

400 ungdom

400 kvinder

400 Oldboys

Der blev givet udtryk for at det var vigtigt at holde priserne nede, specielt for ungdomsholdene og det var tænkt ind i forslaget. Forslaget til nye satser blev godkendt på Generalforsamlingen.


5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at fremsende et budget efterfølgende.


6. Behandling af indkomne forslag.

To indkomne forslag:

  1. Passivmedlemskab/billige kontingent hvis man ikke ønsker at spille kamp (senior). Diskuteres på bestyrelsesmøde

  2. Mulighed for at rykke den ene ugentlig senior træning til tidligere (senior).


Det første forslag: Bestyrelsen har den indstilling, at det ikke er en god ide for at holde det så simpelt som muligt med de forskellige satser. Det andet forslag: Bestyrelsen har den indstilling, at det er en god ide, specielt med tanke på at vi ikke har et U15-hold næste sæson. Derfor kunne seniortræningen starte onsdag kl. 19:30 i stedet for 20:30.


Forslag 1 blev ikke vedtaget på Generalforsamlingen. Forslag 2 blev vedtaget på Generalforsamlingen. Det effektueres fra efteråret.


7. Vedtægtsændring af §13

Nuværende ordlyd (uddrag): 13. Bestyrelse - Valg [...] Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, og to menige medlemmer, samt to suppleanter. De to suppleanter indkaldes til alle bestyrelsesmøder, men de har ingen stemmeret. [...]


Den nye ordlyd: [...] Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, og to menige medlemmer, samt op til tre suppleanter. De op til tre suppleanter indkaldes til alle bestyrelsesmøder, men de har ingen stemmeret. [...]


Vedtægtsændringen blev godkendt på Generalforsamlingen.


8. Præsentation af den siddende bestyrelse samt valg til bestyrelsen (næstformand og faste medlemmer)

Jannik (formand)

Harald (næstformand). Ønskede at fortsætte. Genvalgt.

Rune (menigt medlem). Ønskede at fortsætte. Genvalgt. Marcus (menigt medlem). Marcus stopper til sommer pga. studie.

Emilie (suppleant). Emilie ønsker ikke at genopstille. Carsten (suppleant). Carsten fortsætter. Genvalgt.

Allan (suppleant). Allan fortsætter. Genvalgt.

Linda (kasserer, opstart fra august).


Bestyrelsen har fået mandat til at finde et nyt bestyrelsesmedlem blandt seniorspillerne (herrer).


9. Valg af suppleanter til bestyrelsen (hvert år).

Emilie ønsker ikke at genopstille.


Bestyrelsen har fået mandat til at finde et nyt bestyrelsesmedlem blandt seniorspillerne (damer).


10. Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år).

Søren Agerley genvalgt som revisor.

Björn Wiklund valgt som revisorsuppleant.


11. Eventuelt.
Intet til evt.