Generalforsamlinger

General forsamling 20/3 2024 The Vikings- Sønderborg Floorball Club 


- 1 Referent og dirigent Referent: Anne Mette Dohrmann Dirigent: Peter Der er indkaldt i rette tid. 

-2 Formandens beretning Der er 162 klubber i Danmark og vi er den 14. største klub. Vi er den klub der har flest dommere uddannet i Danmark. Vi har gjort det tiltag at alle som spiller på u13 skal igennem dommeruddannelsen. Dette både for at få forståelse for spillet og de afgørelser der træffes. Lære eventuelle håndtegn og for at fylde klubben med dommere, dem er der altid brug for. Lea, Maja og Oskar har allerede været i gang med at øve deres nye dommer færdigheder. Lea har desuden taget forbundsdommer kursus her sidste efterår hvilket gør at vi nu har 4 forbunds dommer her i klubben: Kasper Bjørn Rune og Lea. Der er startet et nyt hold op: små fødder børn for tre til fem årig Det kommer stille og rolig godt i gang. Louis har stadigvæk børnene med særlig behov J4F og det kommer også stille og rolig flere på holdet. Juniorudvalget u11+u13 kører planmæssigt med forskellige arrangementer. Desværre lidt frafald på damerne og senior. I 2022 var vi 149 spillere i klubben og i 2023 var vi nede på 121. Så vi er lidt spændte på tallene i den kommende sæson. Vi har opbygget vores egen kapital til 460.000 – beløbet dækker over ting klubben ejer: stave bander, bolde, med mere. Fremtiden bøder på spændende ting: vi vil gerne have bygget kælderen om med nyt køkken og nyt opholdsrum. Så vi har lidt bedre vilkår til at afvikle arrangementer og have lidt bedre forhold når der er klubber udefra på besøg til kampe. Desuden vil vi gerne starte et hold for handicappede. Der er søgt midler til dette som vi venter på svar. Udfordringer - Linda kassereren og Runes som formand har meddelt at de begge er på deres sidste år og herefter vil afløses. Har man interesse for at træde til og få en ordentlig oplæring så må man allerede gerne melde sig nu. Hvad laver kassereren? Styrer de tre pengekasser: klubkasse hvor kontingent kommer ind og de faste udgifter bliver betalt fra. juniorudvalgskassen som alle børnenes arrangementer bliver betalt fra. Sponsor kassen som alle de penge vi får i sponsor penge går ind på og går ud igen. Herudover Indberettes der medlemstal samt laves regnskab til kommunen og generalforsamling. Desuden følger kassereren op på kontingentbetaling, sender rykkere og andre forefaldende opgaver som at assistere formanden med tekster, lave budget hvert kvartal m.m. Over et år bliver der i gennemsnit brugt 5 timer i ugen – nogle perioder er der intet og i andre er der meget der skal gøres. Formanden forbereder bestyrelsesmøde, generalforsamling, sørger for alle trænerne har det godt. Tjekker op på dem, besøger holdene. Hjælper til hvis der er behov. Der søges diverse tilskud og sponsorater. Der er møder i kommunen, med floorball Danmark 2 gange i året og 1 gang pr år med DGI. Ydermere svares der løbende på beskeder via holdsport, mails og telefonopkald.( gennemsnit 5 mails pr dag og 3-4 opkald). Desuden springer han pt. ind hvis en træner er syg og der ikke kan findes en afløser for at undgå aflyste holdtider. Man er også den der har den overordnede styring på holdsport og MVP. Pt har formanden også sørge for besøg på skolerne, skolernes events i weekenden med firmaer og private – men det er ikke et absolut must. Man står også for arrangering af kampe, hjælp hertil som at finde dommere. Det bruges der nok 20 timer til pr måned. Ydermere er den nuværende formand, mig, også med i floorball Danmarks udvalg + i folkeoplysningsudvalget i Sønderborg. Det er en god ting for at sørge for at Sønderborg floorballklub har indflydelse så der bruges der også nogle timer. 

- 3 Fremlæggelse af regnskab ved Linda over film. Søren Agerley er revisor i 2023 ingen spørgsmål til regnskabet. 

- 4 Fremlæggelse af budget for 2024 Budgettet fremlægges af Linda over Film. .Det er endnu ikke vedtaget at klubberne skal betale til floorball landsholdet, det er blot varslet og fremgår derfor i klubbens budget for at være på forkant. Det skal vedtages på det kommende årsmøde og først derefter får klubberne besked. Beløbet er kommet ud fra den varsling af pris/spiller gået ud fra antal af spillere i klubben pt. 

- 5 Behandling af indkommen forslag Der er ikke kommet nogle. 

- 6 Ændring af vedtægt punkt 18. Lige nu står der følgende: 18. Klubbens opløsning Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstra-ordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes medklubbens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt. I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til Prostatakræftforeningen PROPA Sydjylland. Skal ændres til: 18. Klubbens opløsning Stk 1. Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes på en generalforsamling. Vedtagelsen skal ske med 2/3 flertal af de fremmødte afgivne gyldige stemmer. Stk 2. I tilfælde af foreningen ophør er det bestyrelsens ansvar af fordele formue og materiel. Stk 3. Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage, før afviklingen af formuen m.m. er effektueret. Beslutningen er enstemmigt vedtaget 

- 7. Valg af næstformand (lige år). Carsten modtager genvalg og han vælges for en periode mere.

- 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år). Pernille modtager genvalg og hun vælges for en periode mere 

- 9. Valg af op til 3 suppleanter til bestyrelsen (hvert år). Bjørn er suppleant og han ønsker ikke genvalg. Peter fra oldboys stiller op og han vælges ind. 

- 10. Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år).Søren Agerley på valg, og genopstiller efter vores vidende ikke. Vi har ikke kunnetfå fat i ham. Bjørn vil gerne være revisor for 2024 og vælges ind for den kommende sæson 

- 11. Eventuelt. Bande reklamer. Vi vil gerne skaffe penge til klubbens og den udfordring vi har omnogle år med at vi mangler nye bander. Derfor sælger vi bandereklamer. Rune styrer dette. Hjørnerne er solgt til ham der laver mærkerne mod at vi får klistermærker til banderne i traileren til gengæld. Vi har solgt de første bandereklamer. Der er lavet en folder til ved salg af bane reklamer.
Generalforsamling 07/03-2023

Dagsorden: 


1.Valg af dirigent & referent. 

Harald Tæstesen blev valgt som dirigent,  Linda Markwort til referent


2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

I løbet af året er der blevet afholdt en del kurser, til glæde for både små som store. Vi har desværre oplevet at en del af vores udstyr er forsvundet gennem tyveri og uhensigtmæssigt adgang fra andre brugere af hallen, der har ”lånt” vores udstyr – en del er fundet og returneret, men for at undgå dette fremover så der er foretager forbedringer med nye låse & skabe og opbevaringsmuligheder til klubbens udstyr. Klubben har startet et juniorudvalg op som går strygende. De unge mennesker er involverede og det har skab en rigtig god stemning på u11/13 holdet. Klubben har været gennem et formands samt kasserer skifte som gav et par turbulente måneder i starten af sæsonen, men med et meget tæt og godt samarbejde er der ny fundet frem til en fælles strategi. Klubben starter i samarbejde med DGI & Sønderborg Kommunes sundhedsplejesker et sportsforløb ”Jump4fun” op, hvor de henviste børn kommer gennem et forløb med sjov og motion. De henviste børn bliver medlemmer af klubben og vi håber på sigt de fleste vælger at blive efterfølgende. De afholdte skoleforløb har været en god oplevelse som har tilføjet klubben flere medlemmer. Rune har været rundt på mange skoler, der var faktisk flere tilmeldinger end tid. Ordningen udfases nu da et Børnehaveforløb for de 3-5 årige startes op, men vender muligvis tilbage senere. Vi oplevede et fald i medlemmer da hele U15 stoppede pga. uddannelse/efterskoleophold. Der er dog kommet nye til på både senior og ikke mindst starterne så vi ender ud med +2 i medlemmer sammenlignet med sidste. Starterne er faktisk nu fyldt op og de to trænere kan ikke have flere på nuværende tidspunkt. For den kommende sæson er der nye ting i udvikling og forestående er om klubben ønsker at deltage i årets kulturnat. Oplægget er pt at det er noget Oldboys som udgangspunkt står for, men en endelig afklaring udestår.


3.Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

Godkendt af Generalforsamlingen


4. Ændringer i vedtægter 

Der er besluttet at lave en tekstændring i vedtægterne mht. ind og udmelding af klubben, da det tidligere formulerede var forældet eftersom dette foregår via holdsport nu og ikke længere gennem kassereren. Der er også vedtaget at beslutninger vedr. fastsættelse af kontingent ikke længere er en del af Generalforsamlingen men op til bestyrelsen forud den kommende sæson. Dette er godkendt af Generalforsamlingen


5. Forelæggelse af budget for den kommende sæson

Det sidste års regnskab viste med tydelighed at klubben bruger flere penge end vi får ind gennem kontingenter med mere og dermed har tæret på egen beholdingen. Formanden og kassereren lagde ved sæsonstart en meget stram økonomi strategi og den har båret frugt specielt da mange sponsorater har medført en minimal udgift til klubbens udstyr i år. Denne strategi fortsættes også det kommende år/sæson da vi stadig har flere udgifter end indtægter og dette på sigt ikke er holdbart. Bestyrelsen vil for den kommende sæson kigge meget på muligheder rent økonomimæssigt.


6. Behandling af indkomne forslag. 

Ingen indkomne


7. Valg af formand. 

Rune Dohrmann. Formanden var på valg og ønskede at genopstille og blev enstemmigt valgt.


8. Valg af kasserer. 

Linda Markwort. Kassereren var på valg og ønskede at genopstille og blev enstemmigt valgt.


9. Valg af næstformand. 

Den nuværende næstformand Harald Tæstesen ønsker at fratræde før udløb af periode. Ny kandidat stillede op og blev enstemmigt valgt. Ny næstformand er Carsten Bendiksen.


10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Pernille Nielsen er genvalgt og Per Hügener-Ohlsen er valgt som nyt bestyrelses medlem.


11. Valg af op til 3 suppleanter til bestyrelsen. 

Björn Wiklund er valgt som suppleant


12. Valg af revisor. 

Søren Agerley genopstiller og er enstemmigt valgt


13. Eventuelt 

Intet til eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling 10/8-2022

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling


10-8-2022 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Sønderborg Floorball Club.


Deltagere

De fremmødte deltagere fra bestyrelsen var

Jannik, bestyrelsesformand

Harald næstformand

Linda, kasserer

Rune, bestyrelsesmedlem

Carsten, suppleant bestyrelsen


Ud over ovennævnte var følgende også tilstede:

AnneMette

Kasper C

Petteri

Peter R

Bjørn W

Pernille Nielsen


Dagsorden:

1. Valg af dirigent : Kasper


2. Valg af referent: Linda

 

3. Manglende medlem til bestyrelsen

Pernille Nielsen, mor til Magnus på U11-13 meldte sig – tak for det. Der er plads til yderligere et medlem. Er der andre der har lyst – gerne en fra Senior damehold så ville alle hold være repræsenteret i bestyrelsen, men ALLE er velkomne.

 

4. Kampgebyr

Der var foreslået at indføre et kampgebyr ved tilmelding på holdsport. Så alle deltagere i en kamp ville skulle betale et gebyr for at være med, dette som et tilskud til klubben som afregner kørsel individuelt pr kamp. Dette blev nedstemt og indføres ikke i sammenhold med den beslutning der omhandler kørselspenge – se punkt 6.

 

5.    Kontingent

Der var indstillet til at hæve kontingent for motionsholdet til 800 kr. for at udjævneforskellen så alle betalte det samme afhængig af aktiv haltider. Den generelle holdning var at det kun var fair, men for ikke at miste medlemmer på dette hold som det blev frygtet (efter en rundspørge på holdet kort inden mødet) blev det besluttet at motionsholdet kontingent hæves til 500 kr. for den kommende sæson 22-23.  Forslaget til denne nye lidt forhøjede sats blev godkendt på Generalforsamlingen.

 

Ydermere blev det besluttet at vi går tilbage til det gamle navn Oldboys +45 i stedet for motionsfloorball. Det giver en anden vibe og flertallet kan faktisk bedst lide det gamle navn.

 

NOTE: Da der ikke er en specifik grænse mht. alder om hvorvidt man spiller på Senior eller oldboys +45, så bliver man opkrævet det dyreste kontingent, hvis man er medlem på oldboys men reelt også spiller med på Seniorholdet.

 

6.    Kørselsgebyr

Der var indstillet til at nedsætte kørselspengene til 1,50 kr/km. Ved gennemgang af klubbens regnskab stod det klart at kørsel til kampe dræner klubbens økonomi. Efter flere forskellige forslag blev der indstillet til at kørselspenge helt afskaffes. Andre foreninger udbetaler heller ikke dette og her stiller forældre op som hjælpere ifm. med kørsel i samarbejde med trænere. Forslaget blev godkendt på Generalforsamlingen.

 

 I tillæg til dette kom man frem til en løsning hvor der ved sæsonstart holdes et opstartsmøde med trænere og forældre, hvor en komplet kamp plan fremlægges og hvor forældre så melder ind hvilke dage de hjælper med transport. Dette initiativ vil støtte klubbens økonomi og holde de nuværende kontingenter for ungdomsholdene nede i et prisleje der er overkommeligt for alle. 400 kr. for et helt års medlemskab er en af Sønderborgs billigste sportstilbud. Er der ikke samarbejdsvillighed fra forældrene så vil kampe blive aflyst da der er brug for en forældreindsats.

 

7.    Indkomne forslag

Indførsel af et passivt abonnement.

Der er en holdning til at medlemmer som af personlige årsager som sygdom, efterskoleophold eller andet kan tilmelde sig som passivt medlem for den kommende sæson. På den måde er de stadig en del af klubben og kan deltage i fællesarrangementer men ikke komme til de ugentlige træningssessioner. Er man hjemme fra efterskole og lige vil træne en enkelt gang er dette okay, men man kan ikke pludseligt dukke op til flere gange træning som passivt medlem – det kræver at man melder sig ind som aktivt medlem igen. Et passivt abonnement koster 150 kr. pr sæson og medlemmet tæller med som gyldigt i det samlede medlemstal.

 

Opkrævning af abonnement

Der udsendes via holdsport opkrævning til den kommende sæson umiddelbart efter sæsonstart, vi opfordrer til at man får betalt så hurtigt som muligt og gerne til tiden da det kræver en del ressourcer at jagte medlemskontingenter.

Ungdomshold under 25                                            400 kr.

Senior Kvinder                                                        400 kr.

Senior Herrer                                                           800 kr.

Oldboys +45                                                             500 kr.

Passivt medlem                                                       150 kr.

 

Ved tilmelding efter sæsonstart og frem til 31.12 udløser fuldt kontingent. Tilmelding efter 1.1 udløser 40 % rabat på nær ungdomshold under 25 da disse får udleveret 1. stav med nytegnet kontingent, her er der fuldt kontingent hele året.

 

Generalforsamling 22/3-2022

Generalforsamling 22/3 kl. 19-21. Sønderborg Floorball Club


Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

Kasper Christensen blev valgt til dirigent.

Jannik Gorm Hansen til referent.


2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Det har været et år i coronaens tegn, men nu er vi endelig på den anden side.

I løbet af året har vi som bestyrelse vedtaget ikke at give kontingent retur pga. den aflyste træning, men i stedet har vi givet tøj til alle spillere, der har betalt kontingent.

Vi arrangerede også overværelse af ishockey i Vojens for alle spillere og det blev en rigtig god tur derop.

Derudover har vi løbende holdt møder med DGI om kommunikation, stævner og kampe til kvindeholdet. Der er også dialog omkring evt. at få en U19-landskamp til Sønderborg.

Vi har vedtaget aflønning af trænere samt fastlagt betaling for kørsel.

Vi har den udfordring at ungdomsholdene er minimeret og fra næste sæson har vi intet U15-hold. Vi har derfor en opgave med at hverve ungdomsspillere til klubben. Vi er på vej ind i et skoleprojekt med DGI, der gerne skulle føre noget med sig, men der skal mere til og derfor skal vi tænke flere tiltag ind. Der er ting i støbeskeen, men input modtages.


3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Godkendt af Generalforsamlingen.


4. Fastsættelse af kontingent.

Grundet stigende udgifter (kørsel/træneraflønning) har vi valgt at hæve priserne på kontingent for alle voksenhold. Vi ændrer ikke betalingen på ungdomsholdene for at trække spillere til.

Vi er en billig klub kontingentmæssigt og det er vi også efter at beløbet hæves.

Forslaget er: 800 for senior

400 ungdom

400 kvinder

400 Oldboys

Der blev givet udtryk for at det var vigtigt at holde priserne nede, specielt for ungdomsholdene og det var tænkt ind i forslaget. Forslaget til nye satser blev godkendt på Generalforsamlingen.


5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at fremsende et budget efterfølgende.


6. Behandling af indkomne forslag.

To indkomne forslag:

 1. Passivmedlemskab/billige kontingent hvis man ikke ønsker at spille kamp (senior). Diskuteres på bestyrelsesmøde

 2. Mulighed for at rykke den ene ugentlig senior træning til tidligere (senior).


Det første forslag: Bestyrelsen har den indstilling, at det ikke er en god ide for at holde det så simpelt som muligt med de forskellige satser. Det andet forslag: Bestyrelsen har den indstilling, at det er en god ide, specielt med tanke på at vi ikke har et U15-hold næste sæson. Derfor kunne seniortræningen starte onsdag kl. 19:30 i stedet for 20:30.


Forslag 1 blev ikke vedtaget på Generalforsamlingen. Forslag 2 blev vedtaget på Generalforsamlingen. Det effektueres fra efteråret.


7. Vedtægtsændring af §13

Nuværende ordlyd (uddrag): 13. Bestyrelse - Valg [...] Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, og to menige medlemmer, samt to suppleanter. De to suppleanter indkaldes til alle bestyrelsesmøder, men de har ingen stemmeret. [...]


Den nye ordlyd: [...] Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, og to menige medlemmer, samt op til tre suppleanter. De op til tre suppleanter indkaldes til alle bestyrelsesmøder, men de har ingen stemmeret. [...]


Vedtægtsændringen blev godkendt på Generalforsamlingen.


8. Præsentation af den siddende bestyrelse samt valg til bestyrelsen (næstformand og faste medlemmer)

Jannik (formand)

Harald (næstformand). Ønskede at fortsætte. Genvalgt.

Rune (menigt medlem). Ønskede at fortsætte. Genvalgt. Marcus (menigt medlem). Marcus stopper til sommer pga. studie.

Emilie (suppleant). Emilie ønsker ikke at genopstille. Carsten (suppleant). Carsten fortsætter. Genvalgt.

Allan (suppleant). Allan fortsætter. Genvalgt.

Linda (kasserer, opstart fra august).


Bestyrelsen har fået mandat til at finde et nyt bestyrelsesmedlem blandt seniorspillerne (herrer).


9. Valg af suppleanter til bestyrelsen (hvert år).

Emilie ønsker ikke at genopstille.


Bestyrelsen har fået mandat til at finde et nyt bestyrelsesmedlem blandt seniorspillerne (damer).


10. Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år).

Søren Agerley genvalgt som revisor.

Björn Wiklund valgt som revisorsuppleant.


11. Eventuelt.
Intet til evt.                         

Ekstraordinær generalforsamling 21/9-2022

Sønderborg 21.09.2022 blev der afholdt ekstra ordinær generalforsamling i Sønderborg Floorball Club.


Deltagere

De fremmødte deltagere var:

 • Jannik – Formand
 • Harald – Næstformand
 • Linda – Kasserer
 • Pernille – Best. medlem
 • Rune – Best. medlem
 • Carsten – suppleant Best.
 • Cecilie – klubstab samt spiller
 • Anne Mette - klubstab
 • Emner på dagsordenen
 • Valg af Dirigent: Carsten 
 • Valg af referent: Linda 


Formandskab 

Jannik meddeler at han ikke længere ønsker posten som formand. Han har taget sin tørn og er efter 3 år kørt surt i det og vil gerne skiftes ud og ikke vente på valg i 2023. Han har andre ting han gerne vil have tid til fremover og anmoder om at blive skiftet ud med det samme. Han vil dog gerne fortsætte i klubbens bestyrelse og er fortsat også tilmeldt som spiller på Oldboys +45. 

Rune ønsker at stille op som formand med omgående varsel og overgive hans plads som bestyrelsesmedlem til Jannik så der kan foretages en rotation indbyrdes i bestyrelsen.

Der er ingen andre der stiller op eller har indsigelser og valget må dermed anses som gennemført som et såkaldt stillevalg.

Bestyrelsens sammensætning fremover

Næstformand Harald meddeler at bestyrelsesmedlem Allan ikke længere ønsker at være en del af bestyrelsen. Da han ikke har deltaget i de sidste mange møder godkendes denne udmelding og bestyrelsen er dermed således sammensat af:


 • Rune Dohrmann – Formand
 • Harald Tæstesen – næstformand
 • Linda Markwort – Kasserer
 • Jannik G. Hansen – Bestyrelsesmedlem
 • Pernille Nielsen – Bestyrelsesmedlem
 • Carsten Bendixen - Suppleant


Webmaster bliver bedt om at tilrette hjemmesiden iht. ovenstående.


Eventuelt:

Harald beder bestyrelsen at læse fremsendte mail igennem vedr. fremtidig publikation /opdatering af klubbens politikker igennem inden næste bestyrelsesmøde så det kan gennemgås og endelig tilrettes inden hjemmesiden opdateres.


Næste bestyrelsesmøde er planlagt til 15.11.2022