Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde 27/6-2022

Sønderborg 27-06-2022 19-22 blev der afholdt bestyrelsesmøde i Sønderborg Floorball Club.


Deltagere

De fremmødte deltagere var Jannik, Rune, Carsten & Linda.


Ikke fremmødte medlemmer

Ikke fremmødte medlemmer var Harald & Allan (begge med afbud).


Godkendelse af mødereferat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat fra sidste bestyrelsesmøde er udestående grundet omrokeringer i bestyrelsen. Fremtidig referent oftest kasserer sørger for dette ikke sker i fremtiden.


Emner på dagsordenen

1. Skolefloorball

Rune fortæller om skolefloorballordningen. Dette udføres i samarbejde med DGI og Sønderborgordningen som også aflønner trænerne der er involveret. Ordningen fortsætter et år da klubben herefter må beholde det udstyr der er købt ind til ordningen. Udstyret: stave, briller, bolde m.m. er købt ind for de penge vi har modtaget fra hhv.:

13.000 kr. fra Broager Sparekasse

25.000 kr. fra DGI

Der er 6.000 kr. på vej fra Sønderborg Ordningen.

Klubben har desuden købt overtrækstrøjer for ca. 5.000 kr.


2. Fremtidige kurser

20-08-22 afvikles del 2 af 1-2 Træner kursus. Kurset er obligatorisk for alle trænere, da man ellers ikke må undervise, ej heller tage til stævner. Andre frivillige unge som ældre, der har deltaget i del 1 som er afviklet tidligere på sæsonen er velkomne til at deltage igen.

De hold der ingen træner har tilknyttet kan ikke deltage i kampe med mindre en spiller fra holdet deltager i kurset. Dette gør sig pt gældende for: Senior Herrer & Kvinder samt Motions floorbold (Oldboys)


3 spillere fra U18/senior herrer har netop grundet ovenstående valgt at træne med Esbjerg og stille op til kamp for dem.


12-13-14 August kommer Esbjerg og træner vores U11-U13-hold i Humlehøj-hallen. Som afslutning spiller Esbjerg en kamp mod Hamborg den 14-8 klokken 14.00


01-10-22 Dommerkursus -  alle trænere + andre hjemme interesserede – kræves for at afvikle hjemmekampe


Videre udbygning af 1-2 Træner kursus for de unge – datoer ikke fastlagt.


3. Kommende aktiviteter

19-08-22 Kulturnat – Det foregår ved skøjtebanen. 15-18 Bjørn Wiklund søger ungdomshold som kan spille kamp mod vores egne og hinanden imellem – vi opfordrer til at man spørger på de skoler man evt. er tilknyttet om der er nogen der vil deltage. 18.30 – 21 Peter Rasmussen står for at Senior Herrer/Kvinder samt motionsfloorball får spillet kampe.

10-11-22 Afvikles der skolefodbold i Humlehøj fra klokken 7-16

17-12-22 Kidz Liga kl.10-14 i humlehøj

 

4. 1/2-års regnskab

Formanden har gennemgået regnskabet for 1. halvår. På kontoen lige nu står det 200 kr. Vi venter på Sønderborg Ordningens udbetaling for medlemmer samt den nye sæsons kontingenter.

Tilskud fra Sønderborg Ordningen er desværre ikke så stor som tidligere år, da vi kun får tilskud til spillere under 25 år. Under Corona er en del unge spillere faldet fra som ikke er vendt tilbage. Der er pt. 116 medlemmer hvoraf de 58 er under 25 år. Samlet tilskud forventes at være 22.320 kr. – det svarer til at et medlem U. 25 giver 384 kr. i tilskud og selv betaler 400 kr. i kontingent så samlet får vi 784 kr. ind på en u.25 spiler.

Dette ligger op til at bestyrelsen indstiller et forslag til ændring af kontingentprisen for 2023 sæsonen.


5. Kontingenter 2023

Bestyrelsen vil indstille til en ændring af kontingentprisen i sæson 2022/23 for motionsfloorball (oldboys) fra de nuværende 400 kr. til 800 kr./år. De har samme antal haltimer som både ungdom og Senior Herrer. Der er en skævvridning af kontingentprisen pr. år når man sammenligner antal haltimer med den indtægt der kommer i form af kontingent.


Senior Herrer betaler 800kr. Ungdom 784 kr.(kontingent+tilskud). Ud over samme antal haltimer har klubben også tilgodeset holdets ønsker om en anden hal tid til motionsfloorball holdet, så disse ligger bedre i forhold til holdets mulighed for at træne.


Bestyrelsen indstiller til at sæsonprisen for 2023 ser således ud:

Starterne + u/13 400 kr./år

Senior Herrer 800 kr./år

Senior Kvinder 400 kr./år – de har mindre spilletid

Motionsfloorball (oldboys) 800 kr./år


Dette vil blive taget op på ekstraordinær generalforsamling som der indkaldes til i juli.


6. Kørsel

Den nuværende kørselsordning med afregning af 2,5 kr./km dræner klubbens økonomi så der indstilles fra bestyrelsens side at denne ændres i den kommende sæson. Der indstilles til at den nye afregning vil være 1,5 kr./km.

Der vil kun kunne ansøges om kilometerpenge ved privat kørsel hvis man i bilen som minimum har 2 spillere ud over evt. eget barn. Så minimum 3 spillere i en bil +chauffør for at opnå tilskud til antal kørte kilometer.

Herudover ligges der op til at man som spiller ved tilmelding til en udekamp opkræves 25 kr. gennem holdsport ved tilmelding. Dette kampgebyr tilfalder klubben som en deldækning af kørsel udgifterne der afregnes separat med chaufførerne.

Eksempel: Et hold tager afsted med 8 deltagere + 2 trænere. 2 biler kører afsted. Hver chauffør afregner kørsel for turen 100 km.

Indtægt 225 kr. igennem kampgebyr

Udgift 100 km x1,5 - udgift pr chauffør 150,- i alt 300 kr.

Klubben udbetaler hver chauffør 150 kr. men har reelt kun betalt 75 kr. selv ud af kassebeholdningen.


Dette gøres for at styrke klubbens økonomi og for at sikre at der er plads til opgraderinger af udstyr, uforudsete udgifter og andet forefaldende.


7. Kælderen

I kælderen opbevarer vi udstyr for rigtig mange penge. Rummet det befinder sig i kan tilgås af andre end klubben. Vi har desværre oplevet at en stor del af vores udstyr forsvinder – heriblandt mere end 10 nyindkøbte stave! At nyvasket træningstøj herunder målmandsudstyr bliver rodet rundt i, smidt på gulvet og i værste fald brugt af andre end os selv.

Starterne og u13 har ved hjælp af Rune bygget to skabe hvori de nu sikkert opbevarer deres eget udstyr. Klubben har betalt for materialerne for dette 2405 kr. Rune har desværre ikke tid til at bygge flere – men måske er der nogen på de andre hold der har mod på at bygge skabe til deres holds udstyr – alternativt få lavet et ”aflukke” så de resterendes holds udstyr også kan låses væk.


8. Udstyr

Vi har udstyr for mange penge og vil gerne have det holder i mange år. Da hallen ikke udelukkende er vores indstilles der til at alle efter endt hal tid får alt udstyr som bolde, stave, adskiller med mere ned i kælderen igen. Undtaget er banderne. Det koster klubben dyrt hvis ikke alle støtter op om dette så kære alle spillere & trænere – pas på vores udstyr og pak det væk.

Det er i samme omgang besluttet af bestyrelsen at vi ikke længere tillader Kløvermarksskolen at bruge/låne vores udstyr. Jannik meddeler skolelederen dette. De er hårde ved det – spiller fodbold mod banderne osv. Det var oppe og vende om de mod et årligt gebyr kunne købe sig til ”låneretten” men dette blev nedstemt da et årligt gebyr ikke kan dække evt. ødelagte bander som har en værdi af 60.000 kr. og skolen har informeret os om at de ikke kan dække et sådan beløb.


9. Ungdomsudvalg

Rune indstiller til at der laves et ungeudvalg. Han vil gerne stå for dette og involverer de unge i udvalget. Formålet er at høre de unge af hvilket arrangementer de synes har været sjove – hvilke vi kan droppe og om de selv har forslag til andre aktiviteter uden om klubben for at styrke samhørighedsfølelsen samt teamholdet.


10. Hjemmeside opdatering

Opdatering af hjemmesiden – et større arbejde med at gøre den mere simpel og brugervenlig. Målet er at den er klar inden sæsonstart 15-8-22


11. Halbooking

Det er aftalt med kommunen at vi opper os i forhold til til/framelding ved brug af hallen. Specielt afmelding af tider skal vi blive meget bedre til. Alle trænere skulle have fået adgang til systemet og instruks af Jannik i hvorledes man forholder sig ved aflysninger. Hallen må ikke være booket i vores navn og så stå tom. OBS Hallen må ej heller benyttes hvis ikke den er booket. Ved tvivl så tag fat i Jannik.


12. Årshjul

Gennemgang af de forskellige opgaver i klubben – hvem er tovholder og medhjælpere. Tidsfrister for opgaverne osv.

Der er en del udestående der ikke er på plads – Jannik følger op og får lavet en komplet liste som sendes rundt til de involverede når alt er på plads.


13. Eventuelt

Ikke afsluttet sager – Janniks to do liste

Overdragelse af filer, bilag og bankadgang til ny kasserer


Finjustering af nuværende 1/2 års regnskab – der skal udspecificeres bilag m.m da regnskabet skal offentliggøres


Jannik skriver ud til alle trænere mht. afklaring om prioritet og aflønning. Der er som udgangspunkt tilknyttet 2 trænere på hhv. starterne og u13. Rune og Michael er tilknyttet som vikarer ifm. sygdom eller andet. Disse aflønnes ikke med et årligt vederlag.


Skab/Rum til udstyr til Senior + motionsfloorball udstyr – Jannik spørger rundt efter folk der vil hjælpe. Klubben vil gerne betale for materialerne.


Udstyr skal pakkes væk – der lægges op til at Jannik beder trænerne/ seniorer og motionsfloorball om dette


Opdatering af hjemmesiden – et større arbejde med at gøre den mere simpel og brugervenlig. Målet er at den er klar inden sæsonstart 15-8-22 – opgaven ligger hos Jannik


Vær opmærksom på

Der indhentes børneattester på hele bestyrelsen samt alle trænere. Der vil komme en anmodning fra Politi.dk som skal godkendes med NemID.


Bekendtgørelser

Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling 10-08-2022. Jannik melder dette officielt ud senest 20-07-22. 


Emner til dagsordenen:

Manglende medlem til bestyrelsen – vi ville rigtig gerne have en fra Senior Kvindeholdet da alle hold så har en repræsentant i bestyrelsen til fremtidige beslutninger – men alle er velkomne


Kampgebyr – styrkelse af klubbens økonomi ifm. kørselsafregninger


Kontingent 2023 – Opjustering af Motionsfloorball holdets kontingent for mere jævnbyrdig betaling


Kørsel – Nedsættelse af kilometerpenge for styrkelse af klubbens økonomi


Næste bestyrelsesmøde er planlagt til 17-08-22 kl. 18-19.15

 

29-06-2022  Linda Skydt Markwort

 

4/7-2022 Jannik Gorm Hansen

Referent

 

Dato for godkendelse