Bestyrelsesmøder

Referater

Referat af bestyrelsesmøde d. 20. 3. 2024

Referent: Per

Punkt 1. Velkommen til Peter Rasmussen, ny bestyrelsessuppleant.

Punkt 2. Floorballstævne, der skal uddeles pjecer i flere haller, der er nu tilmeldt et damehold.

Punkt 3. Vi prøver at lade damerne træne sammen med seniorherre om onsdagen fra næste sæson.

Punkt 4. Det forventes at starte kørestol floorball d. 11. 4.

Punkt 5. Træningstider mandag fra næste sæson. Oldboys stopper kl. 17.15. De øvrige hold starter en ½ time tidligere. Forslag.

Punkt 6. Kontingent satserne er skrevet i holdsport og er godkendt.

Punkt 7. Alle bander i traileren tyverisikres. Der monteres klistermærker på hver bande der ikke kan pilles af.

P. 8. Målmandstøjet flyttes til nyt lokaler over damernes omklædningsrum.

p. 9. Åbent hus d. 1.6. kl. 13 og resten af dagen. Rune og Carsten laver en indbydelse.

p. 10. D. 30. 5. oprydning i kælderen kl. 17.00 derefter aftensmad. Rune indkalder.

p. 11. d. 12.6. bestyrelsesmøde kl. 19.00 i kælderen.Referat af bestyrelsesmøde d. 29.02.2024 kl.19:00

Dagsorden 

Valg af referent (Rune) Per blev valgt.


- 1 Hvordan går det med de forskellige hold.

  Småfødder. Thor er hovedtræner og Karin D. er voksenstøtte. De er 6 spillere.

  Starterne: Lea og Pernille har godt styr på spillerne. Der er 7 medlemmer og 4 på prøve.

  U 11. Anne Mette skal have en ny hjælper, gerne en voksen. Der er en del udfordringer omkring holdet.

  Peter Rasmussen vil gerne indgå i et team omkring holdet sammen med en mere (Pernille?), så han ikke er bundet af hver onsdag.

  Pernille vil prøve at støtte Anne Mette. Hun forsøger onsdag og skal se om kroppen magter det.

  Linda tager en snak med Paul om at han kun skal træne U 13.

  U 13: Generelt går fint.

  U 15: Er startet et samarbejdet med Kolding. Der overvejes at lave et u 15 og u 13 hold til næste sæson.

  Senior damer. De er glade for Michael som træner og der er god opbakning.

  Senior herre. De er nok til at spille på storbane. Der er kollektive træning og det går ok.

  Motion. Der er god opbakning, høj puls og grin. Der er 18 tilmeldte spillere, hvoraf de tre er damer.


  - 2 Juniorudvalget (Rune)

  Det kører som det skal. De skal til laserskydning. De vil gerne se ishockeykamp. Børnene betaler kr. 100. resten dækkes af juniorkassen.


  - 3 Økonomien (Linda)

   Det ser godt ud med økonomien. Årsresultatet viser et plus på omkring kr. 6000.

   Vi har fået sponseret omkring 200 000 kr i år til materialer og kurser

   Forsikringen er hævet, den dækker vores udstyr. Forsikringssummen er nu 460 000 kr. Traileren er ikke forsikret. 


   - 4 Kørsel med talenterne (Björn)

    Vi har drøftet hvilke tilbud, de skal tilbydes. Bjørn kontakter Kasper C. for at få godkendt ønskerne.


    - 5 Floorball kamp (Per)

     Der arrangeres et motionsfloorballstævne d. 13.4. i Ulkebøl hallen. Forslaget godkendt. Peter R. , Jarek og Per er arrangør. Rune hjælper med bander og det praktiske. Der laves en boks i mobilpay.

     Ole Keller kan være behjælpelig med PR. tlf. 52998533


     - 6 Ændringer af vedtægterne (Rune)

      Vi har drøftet at evt. vedtægtsændringer omkring opløsning af klubben og hvad der skal ske med værdierne.

      Per retter til og her er forslaget.

      18. Klubbens opløsning

      Stk. 1. Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes på en generalforsamling. Vedtagelsen skal ske med 2/3 flertal af de fremmødte afgivne gyldige stemmer.

      Stk. 2. I tilfælde af foreningens ophør, tilfalder foreningens formue og materiel Sønderborg kommune.

      Stk. 3. Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage, før afviklingen af formuen m. m. er effektueret.


      - 7 Status ombygning af kælder (Rune)

       Der kommer et firma fra Rødekro, som udarbejder et tilbud. Derefter søges sponsorstøtte til ombygningen. Det er en betingelse, at projektet finansernes med sponsorpenge.

       - 8 Status kørestol hockey(Rune)

        Rune har været i Aabenraa sammen med en del andre for at prøve kørestolshockey. Der arbejdes på at få udstyret til Sønderborg. Der er søgt om støtte til 6 kørestole. Udstyret skal stå på scenen i Kløverhallen.

        - 9 Hvem vil med fritidsfest? Rune deltagere som medarrangør

         Lea er nomineret til årets træner. Oscar er nomineret til årets talent. Klubben er nomineret til årets klub. Vilas er indstillet som året kammerat. Linda og Per deltager. Man melder selv til.

         - 10 Målmandstøj.

          Målmandstøj og kamptøj flyttes til et nyt rum. Rune undersøger muligheden.

          - 11 Generalforsamlingsberetning til godkendelse i bestyrelsen.

           Rune fremlagde en skriftlig beretning, der blev godkendt.

           - 12 Carsten og Pernille er på valg og modtager genvalg.

           Dirigent til generalforsamling. Peter R. har sagt ja. Referent Anne Mette, Rune spørger.

           - 13 Ny dato til bestyrelsesmøde (Rune)

           20. marts lige efter generalforsamlingen.


           - 14 Kontingent: Fra august ny kontingent.

            Seniorherre sættes ned til kr. 700, motionsholdet sættes op til kr. 700

            De øvrige hold fastholder nuværende kontingent.

            Dvs. Damer senior: 600 kr.

            Små fødder: 500 kr

            Starterne, U 11 og U 13, Jump4fun: 800 kr

            Passive medlemmer 150 kr.

            Nye medlemmer, der meldes ind i løbet af året reduceres kontingentet med 100 kr hver månd fra 1.1.

            Rune udarbejder en nedsættelses prisliste til holdsport.

            - 15 Eventuelt (Rune)

             Rune arbejder på at lave bandesponsorater.

             Rune laver en vejledning til holdsport, Linda retter den til.             Referat af bestyrelsesmøde d. 21.11. 23
             1.Status fra holdene.
             Starterne går fint, de skal stævne til deres første stævne til januar
             U 11 har fået Pauls som ekstra træner ud over AnneMette, De er 10-11 spillere Rune trækker sig efterhånden.
             U 13. Det går fint nu er 11 spillere. Pauls hjælper til med tekniske tricks.
             Seniorherre er 22 tilmeldte. Det svinger meget med fremmødet.
             Damer er 10 spillere og kører som hidtil, de ønsker ikke at spille sammen med herrerne.
             Motionister har fået kvinder med og det går fint De er 16 til meldte. De er begyndt at spille med andre klubber.

             2. Juniorudvalget(Rune)
             De har haft et flere sociale arrangementer. Der er gameraften d. 16.12. Det foregår i hallen. Klublokalet er booket. De skal ud at skyde laser og derefter er der pizza. Der laves flere arrangementer til foreåret. Der arbejdes på at få økonomisk hjælp til landsstævne.
             Forsikringen skal hæves og der undersøges priser hos andre selskaber.
             Rune har noget i gang med Sønderborg Hus, som kan give et økonomisk tilskud.
             Støttekoncert tænkes afholdt i Kløvermarkshallen i samarbejde med kulturnatten.

             3. Økonomi(Linda)
             Ved udgangen af maj forventes der at være ca. kr 600 på kontoen, når alle forventede udgifter er betalt. Der er plads til tøj til træneren. Rune bestiller tøjet.

             4. Hvad har vi fået af sponsorater siden sidst(Rune)
             Penge til: Sofa, Airhockey, bordfodbold, bordtennis og floorballtrailer.

             5. Forslag til hvad, der skal søges penge til i fremtiden.
             Bjørn søger om tilskud til landsstævne.
             Der er ønsker om nye bander og mål, der er ingen der vil være sponsorer af dem. Der søges hos DGI til maj.
             Der er ønsker om et brugbart køkken i kælderen. Der også ønsker om nye stole og borde.
             Der ønskes også ønsker forskellige brætspil til det nye hygge/opholdsrum

             6. Dommerkursus d. 6.1.
             U 13 med 9 spillere har obligatorisk fremmøde. Ud over dette er der er 3 fra motionisterne tilmeldt. De resterende pladser udbydes til salg i andre klubber for kr. 350. Rune styrer tilmeldingen. Motionisterne spørges onsdag om der er flere der vil med da vi helst vil fylde holdet op internt.

             7. Nyt bestyrelsesmøde. d. 29. 2. 2024. kl.19.00
             Generalforsamling d. 20.3. 24 kl. 19.00 – Rune sørger for indkaldelse

             8. Eventuelt.
             Vi har kr. 9000 til gode hos DGI. Rune rykker for dem.
             Referent Per H
             Bestyrelsesmøde d. 12.9. 2023
             Tilstede: Björn Wiklund, , Linda Skydt Markwort, Per Hugener-Ohlsen, Pernille Nielsen og Rune Dohrmann.
             Afbud: Carsten,


             Dagsorden
             1. Valg af referent. Per
             2. Evaluering på kulturnat (Per) Godt fremmøde, der var gang i banen uafbrudt. Følgende nye spillere er dukket op.
             3 stk på senior herre, 2 senior damer, en på starterne.
             4 Er vi klar til den 16. og 17.? (Rune)
             Simon og Rune dømmer u 11 kampe søndag. Karin Dohrman og Peter Rasmussen sidder ved dommerbord ved u 11. Ole og Carsten og Pesteri dømmer U 13 og Dórthe og en ukendt hjælper ved dommerbordet ved u 13. Der er lånt bander ved SFS hallen så der kan spilles i to haller. Lørdag sørger Karin D for middagsmad. Linda sørger for aftensmad som spises ved paintball de luxe . Der er sponseret medaljer fra Floorball Danmark
             Pernille og Lindastår for en bod
             5 Hvordan går det med juniorudvalget (Rune)
             Der laves et særskilt arrangement u11 og u 13 og senere et fælles arrangement. Max beløb er 100 kr/deltager. Rune spørger dem om aktivitet.
             6 Trænerstatus (Rune)
             Små Fødder 3 til 5 år har et børnehavearrangement.
             U 11. Der er udfordringer, der er en del opdragelse i starten
             Senior Kvinder, det kører fint. Michael kunne godt bruge en hånd til træningen.
             Oldboys det kører godt.
             Starterne kører også fint.

             Jump 4 fun Floorball Ungdom Louis Misch Roager 0
             Alle køn 0 3
             Oldboys +45 Floorball Motionisterne Jannik Gorm Hansen
             Peter Rasmussen 14
             Alle køn 0 4
             Senior Herrer Floorball Senior Herrer Rune Dohrmann
             Simon Ramskov 19
             Alle køn 1 9
             U 13 Björn Wiklund
             U11 Rune og Annemette
             Senior Kvinder Floorball Senior Kvinder Michael Peters 10
             Piger/kvinder 1 6
             Små Fødder 3 til 5 år Floorball Små fødder Anne Dohrmann og 3 mere 3
             Alle køn 1 1
             Starterne Floorball Ungdom Lea og Laura 4


             7 Opdatering kursus d. 7.10. for dommere (Rune) Alle er velkommen, det er gratis for klubmedlemmer
             Linda laver et opslag på Facebook til de andre klubber. Prisen er kr. 1000 pr deltager.
             18.11. Alle nuværende dommere opfordres til at tage dette opdateringskursus. Gratis for medlemmer. For de øvrige koster det 1000 kr.
             Linda laver også et Facebook opslag. De unge dommere skal dømme kidsliga.
             8 Status på økonomi i klubben (Linda)
             Der er ca 54 000 kr på kontoen. Vi skal være opmærksomme på udgifterne til landsstævnet og evt. søge om tilskud. Udgifter til 4 trænere (4000 kr)
             Trænere betaler selv julefrokosten. Der forventes udgifter til trænere 14400.
             Vi har modtaget pengene fra DGI kr. 50000 så trailerne nu er vores. Traileren forsikres ikke.
             Vi overvejer om vil udleje traileren med bander. Vægtafgiften på traileren er 850 kr.
             Forventet årsoverskud kr. 1500.
             9 Bluser til Bestyrelsen (Linda). Der købes ikke bluser til bestyrelsen.
             10 Børne at test (Rune) Alle attesterne er på plads.
             11 Nøgle til U 13 15(Rune). Der er kommet nøgler til Bjørn og små fødder.
             12 . Head set til dommere. Kasper får tilladelse til at indkøbe et sæt til kr. 710. Pengene udbetales når det virker.
             13 . Rune har stoppet samarbejdet med Line Bossen fra DGI. Vi får kr. 9000
             14. Bestyrelsen har fået et forslag om etableringen et fittnes center. Bestyrelsen afviser forslag pga. økonomien er uoverskuelig.
             15. Ny dato til bestyrelsesmøde (Rune) d. 21.11. kl. 19.30

             16. Eventuelt. Der et klassearrangement for en 8. kl fra privat skolen Als d. 6.10. fra 17 til 18 og de spiser i kælderen bagefter.
             Vi foreslår børnene at der holdes BINGOAFTEN d.17.11.

             Bestyrelsesmøde 30/5-2023

             1. Referent

             Per


             2. Juniorudvalget

             Rune. Børnene kommer ikke, hvis der er en egen betaling over kr. 100

             Næste år må arrangementerne ikke koster meget mere end kr. 100

             Der etableres et juniorudvalg. 4 fra u 11 og 4 fra u 13. Der holdes 2 til 3 møder årligt af max en halv time.


             3. Jump4fun:

              Det går ikke godt kun 4 spillere. Der holdes et arrangement d. 18.6. hvor Luie er tovholder. DGI betaler udgifterne. Luie får kr. 125 pr gang. Holdet lukkes, hvis det giver underskud.


             4. Trænerstatus:

             Starterne” Old boys hjælper til i starten. Pernille er træner og Lea er hjælpetræner.

             U 11 Anne Mette og Petteri, træner onsdag

             U 13 Bjørn.De træner mandag og fredag

             Der startes et hold, der hedder ”små fødder” ( 3- 5 årige) De træner i Ulkebøl skoles gymnastik sal. Træner er Anne Dohrman

             Seniorherre. Spillerne vil på skift lave træningsprogram. Rune er tovholder for fordeling af trænergerning. Rune er træner, det er ulønnet

             Damer Michael er træner

             Motionsfloorball. Træner er Peter Rasmussen og Jannik, jobbet er ulønnet.


             5. Det er dyrt at mistet en nøgle. Det koster kr. 5000. Man skriver under på, at man har en nøgle og en brik. Det koster ikke noget at miste den


             6. Dommerkursus. Trænere tilbydes et opfølgningskursus. Det bliver et klubkursus, som forsøges etableret i efteråret. Hele U 13 holdet skal have dommeruddannelsen. Øvrige spillere i klubben tilbydes kurset.


             7. Økonomi. Saldo er 47.451,- kr.

             Linda gennemgik status for de forskellige konti.

             Der er penge til kommende regninger. Når alt er betalt lander vi på et nul.

             Djurs sommerland, der bestilles mad på stedet.

             Rune har søgt forskellige fonde til kommende udgifter.


             8. Bluse til bestyrelsen. Punktet udskydes til næste møde, for at se hvordan økonomien ser ud.

             Vi snakkede om, at man kunne vælge forskellige designtyper.


             9. Der ydes kørselsgodtgørelse til møder, hvor den samlede strækninger er over 300 km.


             10. Man opfordres til at tage de bedste spillere ud i kampe, hvor man fører stort.

             Rune søger dispensation over spillere, der gerne skulle forblive på et yngre hold.


             11. Kontingent.

             Seniorherre: 800 kr.

             Damer senior: 600 kr.

             Små fødder: 500 kr

             Starterne, U 11 og U 13, Jump4fun: 800 kr

             Motionisterne: 600 kr

             Passiv medlemmer 150 kr.


             12. Børneattester

             Rune søger om børneattesterne i løbet af sommerferie. Per spørger blandt motionister om de evt.

             kan lokkes.


             13. Bjørn skal have en nøgle og en lås. Rune søger om tilskud ved Broager sparekasse. Linda søger

             Danbolig og Ipnordic om tilskud. Pernille spørger hos Seeberg.


             14. Fremtidige kurser:

             Der er kursuser for alle trænere. Datoerne kan ses på holdsport.


             15. Hvad har vi af forventninger til de forskellige hold?

             Vi skal have et U 15 og et U 17 hold.

             Rune har forventninger om at vi bliver en storklub med ca. 25 spillere pr. hold. Vi skulle gerne op på

             at være 150 medlemmer. Vi vil gerne fostre spillere på landsholdsniveau.


             16. Næste møde. 12. september. Kl. 19.00 holdes hos Pernille Møllegade 27.


             Eventuelt:

             - Alsion d. 31. 8. har vi et arrangement for de studerende. Rune skal have en hjælper med

             engelskkundskaber.

             - 1. september kulturnat. Motionister står for floorballstanden.

             - 29.8 og 5.9 kursus om psykologi

             - 3. 9. Motiver børn.

             d. 16. 17. september laves der et floorballstævne i Humlehøjhallen.


             Per om snyd på nettet

             Skulle I få en mail fra denne adresse: formand.thevikings.dk@outlook.com så er det ikke Rune

             Konstituerende bestyrelsesmøde 07-03-2023

             Tilstede:

             Formand: Rune Dohrmann

             Næstformand: Carsten Bendiksen

             Kasserer: Linda Markwort

             Bestyrelsesmedlem: Pernille Nielsen + Per Hugener-Ohlsen

             Suppleant: Björn Wiklund

              

             Referent: Linda Markwort

              

             Den nye bestyrelse mødtes og fik aftalt en ny dato for næste bestyrelsesmøde, det sidste inden sommerferien: 30-05-23 klokken 19.00

             Det blev fastsat en sidste gang for træning i indeværende sæson: 24-05-23 – lige inden landsstævnet som afvikles 26-28 maj.

             Børnene har mulighed for at mødes til deres selvbetalte arrangement fællesturen til Djurs Sommerland den 10-11 juni.

             Bestyrelsesmøde 31/01-2023

             Sønderborg 31.01.2023 blev der afholdt bestyrelsesmøde i Sønderborg Floorball Club.


             Deltagere

             De fremmødte deltagere var Rune, Linda, Harald, Carsten & Pernille.

             Derudover var Lars fra Sønderborg Kommune også til stede.

             Ikke fremmødte medlemmer

             Ikke fremmødte medlemmer var Jannik

              

             Emner på dagsordenen

             Valg af referent: Linda


             Sønderborg kommune – samarbejde med Lars

             Lars fra Sønderborg Kommune er med. Han er ansvarlig for Hallen og vi gennemgik lidt fejl og mangler. Døren der er smadret. Bruse hoveder der trænger til afkalkning. Rengøringen som kører runder af 4x fejning 1x vask. For at komme noget af alt skidtet på gulvet til livs er det besluttet at hallen fremover er skofri. Der hænges skilte op og folk bedes respektere dette. Udesko forbliver i gangen.


             Junior udvalg

             Rune melder retur at det går supergodt – ungerne er glade, gode sammen og vælger hinanden til. De har en stor ivrighed og har planlagt følgende arrangementer over de næste måneder som alle kræver egenbetaling og dermed ikke går ud over klubbens økonomi. Lazertag, funbowling, Djurs Sommerland


             Jump 4 fun

             Klubben er af Sønderborg kommune blevet udvalgt til en forsøgsordning, hvor overvægtige børn henvises af sundhedsplejersken til et sportsforløb tilpasset særligt til dem. Hallen var desværre ikke fri så dette foregår på Statsskolen torsdage 17-1830. Dette styres pt af Rune. Vi forventer ca 2 henvisninger/uge ca 80 pr/år. Efter tre gange træning meldes børnene ind som klubmedlemmer men kører det første stykke tid på denne specielle træning. Vi håber de på sigt forbliver medlemmer i klubben og overgår til almindelige hold.


             Landsstævne

             Der er planlagt landsstævne i Herning 26-28 maj. Egenbetalingen omfatter i år også kørsel da vi håber på mange tilmeldinger og det giver bare noget at køre samlet trop afsted til dette.

               

             Rettelser til vedtægter

             Vi har skulle bruge en kopi af vores vedtægter til at søge midler til nye briller og stave til ungdomsholdene( nye medlemmer) her opdagede vi noget forældet og har tilladt os at rette i dem inden generalforsamlingen da det ikke kunne vente, det drejer sig om to små rettelser ifm hvordan man som medlem melder til og fra klubben og at det er bestyrelsen der kan rette/fastsætte kontingent – Dette gennemgås til den kommende generalforsamling

              

             Kurser

             Der har været afviklet Forbundsdommer kursus: Kasper W & Rune har deltaget

             Derudover har en del været på teknik kursus hvor de meget begejstret kom hjem og kunne vise tinge de aldrig havde set før – så det har været rigtig givende.

             Alle trænere ønsker at komme på taktikkursus – dette planlægges.

              

             Status på økonomi i klubben

             Efter at vi slog bremsen i juli 2022 har vi arbejdet meget med at forbedre klubbens økonomi og virkelig set ind i de udgifter der har været og kommer. Det løber rundt men der skal fremover stadig nøje vurderes hvad vi har brug for da vi ser ind i en fremtid hvor vi på sigt skal have bander og andet dyrt udstyr udskiftet da de er begyndt at vise tegn på slid. Der kommer løbende nye medlemmer til og vi er godt på vej men sparekniven er stadig aktiveret. Der er blevet diskuteret kontingent stigninger til den kommende sæson

             Forsikring – hvordan er vi dækket

             Vi har gennemgået forsikring og besluttet vi bliver ved Sønderjysk pt.

              

             Forberedelse til Generalforsamling 7-3-2023 kl 19.00

             Formand Rune – på valg

             Kasserer Linda – på valg

             Næstformand Harald – har ytret ønske om at træde ud af bestyrelsen og er derfor på valg

             Pernille – fortsætter i bestyrelsen, ikke på valg

             Carsten – fortsætter i bestyrelsen, ikke på valg

             Jannik, ønsker ikke genvalg

             Vi ønsker gerne at bestyrelsen er repræsenteret i bred forstand og gerne med medlemmer fra hvert hold. Kom gerne og stil op – det er sjovt at være i bestyrelsen og vi mødes ca 4 gange i året til et møde, så det er ikke noget der tager en masse af din tid.

              

             Eventuelt

             Der var ikke rigtig noget til eventuelt ud over at Rune informerede om at der er Fritidsfest arrangeret 24-3-23 hvor bestyrelsen samt trænere er inviteret med. Der sendes særskilt mail ud om dette.

              

             Næste bestyrelsesmøde

             Dette finder sted 7-3-2023 efter generalforsamlingen.

              

              

             Bestyrelsesmøde 15/11-2022

             Deltagere

             De fremmødte deltagere var Rune, Linda, Carsten & Pernille


             Ikke fremmødte medlemmer

             Ikke fremmødte medlemmer var Harald & Jannik

             Godkendelse af mødereferat fra sidste bestyrelsesmøde

             Underskrifter indsamlet fra de tilstedeværende medlemmer, Jannik & Harald mangler.


             Emner på dagsordenen

             Valg af referent: Linda


             Status på tyveri i kælderen

             Rune fortæller at den del af det udstyr der var forsvundet er lokaliseret på Kløvermarksskolen og er hentet retur til klubben. Der var ud over det nyligt forsvundne udstyr også fra år tilbage. De har endnu engang fået indskærpet at det er vores og at vi næste gang må tyverianmelde dem. Der mangler desværre stadig en del af de nyeste stave, men i samarbejde med Blå Gymnasium bliver der undersøgt om de evt. er blevet glemt der til et stævne da der er meldt ind at de befinder sig her. Rune afventer nærmere.


             Status på låse og nøglebrikker

             Grundet tyveri og rod i udstyr er der blevet optimeret i klubben så hvert hold har eget skab med ansvar for udstyr. Man kan derfor ikke længere ”låne” ved de andre og hvert hold har eget ansvar for det udstyr der bruges. Der har været et forfærdeligt rod med nøglebrikker med mere som der nu er ryddet helt op i så hver træner har sin egen nøglebrik.

             Herudover er der diverse nøgler i omløb. Med det nye systemnøgle klubben har dem der har fået udleveret nøgler skrevet under på ansvaret for netop den nøgle og det dertil hørende erstatningsansvar.

             Nogle har fået træner-nøgler som passer til skab på det tilhørende hold. Nogle har kun nøgle til banderne og Rune har en multinøgle.


             Ungdomsudvalg

             Det nye ungdomsudvalg går rigtig godt. De er rigtig gode sammen og det styrker fællesskabet så man er mere end bare en medspiller. De har allerede haft et fælles hygge-arrangement med biograftur, om lidt arrangerer de Bingo aften for hele klubben, pigerne skal på en pige camp og drengene venter på en e-sport tur. De har nyt møde i Januar 2023 hvor en mulig lasertag tur skal arrangeres. Kom gerne og støt op om julebingo arrangementet den 14/12-2022 kl.19:00 hvor der sælges æbleskiver og gløgg samt bingoplader til denne aftens julearrangement.

              

             Kurser

             Der har været afviklet Dommerkursus samt 1-2-træner forløb siden sidst. Kommende Dommerkursus er åben for tilmelding via holdsport og der vil senere også udbydes et teknikkursus.

              

             Status på økonomi i klubben

             Efter at kassebeholdningen i juli ramte 58 kr. har situationen heldigvis ændret sig. Udbetalingen af Sønderborg ordningen, nogle sponsorater samt at vi vandt integrationsprisen og det faktum at alle kontingenter er betalt så er kassebeholdningen pr 15/11-2022 lidt over 40.000 kr. Vi har dog stadig sparekniven sat til, da der er kommende udgifter til resten af sæsonen som landsstævne, kurser osv. som vi først kan få refunderet senere, så der er ingen vilde indkøb. Både formanden og kassereren har i øjeblikket nej-hatten på til alle ting der ikke haster eller arrangementer der finanserer sig selv.  Vi skal meget gerne have en hel sæson på sparemodus for at vores likviditet er så solid, som den bør være og vi ikke længere skal frygte om der er nok til hele sæsonen.


             Forsikring – hvordan er vi dækket

             Dette punkt udsættes til næste møde da Harald ikke var til stede og han er tovholder på denne. Vi har pt. Sønderjysk Forsikring G/S og vi skal have gennemgået alt klubbens udstyr, da vores værdier ud fra et skøn overstiger vores nuværende forsikringspulje. Ydermere skal vilkår og betingelser kigges igennem så vi sikrer os at vi er dækket bedst muligt.

              

             Bank - Andelskassen

             Vi har haft oppe til vurdering om Andelskassen er det rigtige valg for klubben da deres gebyrer er lidt høje og der opstod lidt gnidninger eftersom der ingen hjælp var at hente under formandsskifte samt den omfattende hvidvasklovgivningsformular, som alle skal udfylde. Vi er kommet frem til at klubben ville kunne spare en smule pr. år i udgifter men at det ikke vægter højere end det omfattende besvær der følger i kølvandet ved at skifte bank som forening, så vi beholder Andelskassen for nuværende.

              

             Forberedelse til Generalforsamling i det nye år

             Hvor mange ønsker at blive siddende i bestyrelsen og hvad skal der ske til generalforsamlingen? Jannik har meddelt formanden at han ønsker at fratræde klubbens bestyrelse og stiller derfor ikke op til genvalg. De resterende hhv. tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen ønsker stadig at være med. Vi har dog brug for et medlem mere og meget gerne også en suppleant. Ideelt ville vi gerne have et medlem af Senior Kvinder så alle hold repræsenteres i bestyrelsen, men alle kan stille op, også forældre til børn i klubben. Det er højst 4 møder pr. år – vi har det hyggeligt og alle bliver hørt.

              

             Status på julefrokost

             Rune og Carsten har styr på det. Der er 16 tilmeldte.  Dem der er tilmeldt har betalt og der åbnes op for fodboldkamp kl.15:30 i kælderen inden selve spisning og festen holdes.

              

              

             Politikker til klubbens hjemmeside

             Dette punkt skubbes til næste møde da Harald er tovholder på denne

              

              

             Eventuelt

             Kassereren efterlyser en oversigt over udgifter – specielt trænerhonorarer da der har været en del omrokeringer siden sidste års udbetaling. Formanden oplyser følgende:

             Oldboys træner får ingen honorar, dette er i samråd med den afgående formand og oldboys træner Jannik.

             Senior Herrers træner Kasper har meddelt at han ikke ønsker honorar

             Trænere på starter/U9, U11-13, Senior Kvinder modtager som aftalt 1.600 kr. for en fuld sæson.

             Kasserer samt formand modtager ligeledes 1.600 kr. for deres hverv (til dækning af diverse kontorartikler som papir, printerpatroner med mere)

              

              

              

             Næste bestyrelsesmøde

             Denne fastsættes til 31-01-2023 klokken 18:00.

              

              

             20-11-22 Referent Linda Skydt Markwort

             Bestyrelsesmøde 17/8-2022

             Sønderborg 17-08-2022 blev der afholdt bestyrelsesmøde i Sønderborg Floorball Club.


             Deltagere

             De fremmødte deltagere var

             Jannik

             Rune

             Linda

             Harald

             Pernille

             Carsten


             Ikke fremmødte medlemmer

             Allan


             Valgt af referent

             Linda


             Godkendelse af mødereferat fra sidste bestyrelsesmøde

             Grundet ny referent/kasserer som er under oplæring, var sidste mødes referat ved en fejl ikke blevet printet ud. Alle tilstedeværende ved dette møde har dog godkendt sidste mødes referat mundtligt. 

             Emner på dagsordenen

             1. Omrokering i bestyrelsen
             2. Kommende arrangementer
             3. Eventuelt

             Jannik har meddelt at han ikke ønsker genvalg ved næste generalforsamling. Det er derfor besluttet at lave en blød overlevering så klubben ikke pludselig står uden formand og en ny skal starte fra bunden. Jannik har lavet et kæmpe stykke arbejde for klubben og siden sin start fået styr på alt med regler, hjemmeside, økonomi og meget mere men vil nu gerne give teten videre. Rune har indvilliget i at træde til og i samarbejde med Jannik få en grundig oplæring i alle perspektiver af formandens arbejde. De vil have dette samarbejde i perioden frem til næste valg. Så fra næste uge overtager Rune formandsposten og Jannik overtager Runes plads som bestyrelsesmedlem. Dejligt at vi på den måde kan sikre os at værdifuld viden ikke går tabt og at alle opgaver, bilag, procedurer med mere er i trygge hænder i bestyrelsen. 

              

             19-08-2022 Kulturnat & mulig brobyggerpris

             Vi er repræsenteret ved kulturnat i Sønderborg. Vi har fået lov til at bygge bane op nede hvor skøjtebanen ligger og her vil der være mulighed for at komme og spille kampe. 15-19 er det Bjørn der med ungdomsholdene stiller op og rygtet forlyder at der er flere skoler der har vist interesse for at komme og give os kamp til stregen. Efter dette stiller nogle af vores ældre spillere op og vi håber mange kigger forbi og får lidt sved på panden. Der ligger en ølvogn lige ved siden af så kom glad og støt op om vores dejlige klub.

             Klokken 18 uddeles Årets brobyggerpris som vi som klub er indstillet til. Afsløringen af vinderen foregår overfor Torvehallen.

              

             22-8-2022 Foreningspræsentation Humlehøj

             Rune kontakter Kasper Christensen og aftaler nærmere vedr. dette arrangement da det er kommet med meget kort varsel.

              

             23-08-2022 Webinar Go-forløb 19-20.30

             Der lægges link ud på holdsport til klubstaben af Jannik – dem der er interesserede kan melde sig til dette onlinemøde.

              

             27-08-2022 Floorballens dag Kløvermarkhallen 14-16

             Der er åbent husarrangement ifm. Floorballens dag. Der stilles 3 baner op inde i hallen en for de små, en til de unge 7-15 år og en til de ældre.

             Annemette Kasper og Peter har meldt sig som bane-ledere.

             Afhængig af vejret vil der udenfor være et telt sat op. Der vil være mulighed for at købe en pølse med brød & noget at drikke. Carsten fra Senior Herrer har tilbudt sig som grillmester og Linda kassereren giver et nap med at få langet varerne over disken.

              

             29-08-2022 DGI netværksarrangement - evaluering

             Rune deltager i dette som klubbens repræsentant da han er den der stor for alle skole floorball arrangementerne med DGI.

              

             07-09-2022 Webinar Foreningsmiljø - frivillighed 19-20.30

             Der lægges link ud på holdsport til klubstaben af Jannik – dem der er interesserede kan melde sig til dette onlinemøde. Der opfordres til at så mange som muligt deltager i dette da det giver en bred forståelse for at arbejde som frivillig i en klub, hvordan man motiverer og mange andre fif.

              

              

             Trænersituation

             Michael Petersen har sagt ja til at være træner for Senior Damer – tak for det!  Samtidig har Kasper Christensen sagt ja til at være træner for Senior Herrer – tak for det1

             Nu har alle hold tilknyttet en træner og det er vi glade for – der er nemlig en forventning om at samtlige trænere sørger for eventuel aflysning af hallen hvis en træningssession aflyses. Ved man ikke hvordan så tag fat i Rune. Vi beder også inderligt om at hver træner får lært sit hold op til at få meldt til og fra på holdsport om man deltager i ugens træning. Det giver overblik over antal deltagere dagens session, så trænerne kan planlægge den enkelte session og ved for få tilmeldte reelt kan aflyse træningen. Trænerne bedes tjekke antal spillere i hallen holdt op mod holdsport og afmelde dem der ikke er mødt op, Dette giver en god indsigt det bag i systemet for at se medlemmer der ikke møder op i forhold til evt. manglende betaling og inaktivitet.

             Trænerstaben ser derfor således ud:

             • Starterne: Annemette & Emilie
             • U11-13: Bjørn & Petteri
             • Senior dame: Michael
             • Senior Herre: Kasper
             • Oldboys +45: Jannik

              

             Afsikring af klubbens ting

             Harald er i gang med at undersøge muligheden for at bygge et aflukket rum i kælderens store lokale så vi kan sikre os klubbens ting. Rummet som det står nu et stort rum hvor mange har adgang og vi har desværre oplevet at en masse af vores ting forvinder og det vil vi gerne sikre os ikke sker i fremtiden. Et billigt løsningsforslag er at bruge nogle gamle bander der står i kælderen og samler støv – han vil få fat i den halansvarlige ved kommunen for at høre om mulighederne for at bruge disse og undgå store materiale udgifter.

              

             Hjemmeside og Facebook ansvarlig

             Da Jannik ønsker at skære ned på sine opgaver for klubben har vi brug for en der vil tage sig af eventuelle rettelser på hjemmesiden, herunder ligge referater fra møder ind samt besvare de henvendelser der kommer til klubben via Facebook. Umiddelbart er der ingen frivillige internt i bestyrelsen der melder sig. Vi vil gerne holde det internt da en sådan adgang er følsom, da hjemmeside styres gennem holdsport og kun hvis man har administrator rettigheder. Rune har spurgt Finn Markwort af som har indvilliget. Han vil blive oplært af Rune. Finn er forælder i klubben og bistår desuden kassereren med regnskabet så han er i forvejen en betroet medhjælper.

              

             Jannik / Runes to do liste

             Der skal lægges link ud på holdsport til klubstaben til de kommende webinarer.

             Kommende bestyrelsesmøde

             Næste bestyrelsesmøde er planlagt til tirsdag 15-11-2022 kl 18.00

              

             Dagsorden indtil videre:

             • Valg til bestyrelsen – nye medlemmer/omrokeringer /genvalg med mere – forberedelse til Generalforsamling  2023
             • Planlægning af julefrokost (Rune & Carsten)
             • Forsikring – hvordan er vi dækket evt andre muligheder (Harald & Linda)
             • Bank – er andelskassen stadig den bedste mulighed – pris/mdr
             • Gennemgang af årshjul 

              

             Referatet sedes på mail ud til alle i bestyrelsen som skal komme med evt. ændringer inden 2 dage. Herefter fremlægges det på hjemmesiden under referater. 

              

              

              

             Referat godkendes 15-11-2022 med nedenstående underskrift 

             Jannik                
                 
             Rune                 
                        
             Linda            
                                     
             Harald

             Carsten

             Pernille

             Bestyrelsesmøde 27/6-2022

             Sønderborg 27-06-2022 19-22 blev der afholdt bestyrelsesmøde i Sønderborg Floorball Club.


             Deltagere

             De fremmødte deltagere var Jannik, Rune, Carsten & Linda.


             Ikke fremmødte medlemmer

             Ikke fremmødte medlemmer var Harald & Allan (begge med afbud).


             Godkendelse af mødereferat fra sidste bestyrelsesmøde

             Referat fra sidste bestyrelsesmøde er udestående grundet omrokeringer i bestyrelsen. Fremtidig referent oftest kasserer sørger for dette ikke sker i fremtiden.


             Emner på dagsordenen

             1. Skolefloorball

             Rune fortæller om skolefloorballordningen. Dette udføres i samarbejde med DGI og Sønderborgordningen som også aflønner trænerne der er involveret. Ordningen fortsætter et år da klubben herefter må beholde det udstyr der er købt ind til ordningen. Udstyret: stave, briller, bolde m.m. er købt ind for de penge vi har modtaget fra hhv.:

             13.000 kr. fra Broager Sparekasse

             25.000 kr. fra DGI

             Der er 6.000 kr. på vej fra Sønderborg Ordningen.

             Klubben har desuden købt overtrækstrøjer for ca. 5.000 kr.


             2. Fremtidige kurser

             20-08-22 afvikles del 2 af 1-2 Træner kursus. Kurset er obligatorisk for alle trænere, da man ellers ikke må undervise, ej heller tage til stævner. Andre frivillige unge som ældre, der har deltaget i del 1 som er afviklet tidligere på sæsonen er velkomne til at deltage igen.

             De hold der ingen træner har tilknyttet kan ikke deltage i kampe med mindre en spiller fra holdet deltager i kurset. Dette gør sig pt gældende for: Senior Herrer & Kvinder samt Motions floorbold (Oldboys)


             3 spillere fra U18/senior herrer har netop grundet ovenstående valgt at træne med Esbjerg og stille op til kamp for dem.


             12-13-14 August kommer Esbjerg og træner vores U11-U13-hold i Humlehøj-hallen. Som afslutning spiller Esbjerg en kamp mod Hamborg den 14-8 klokken 14.00


             01-10-22 Dommerkursus -  alle trænere + andre hjemme interesserede – kræves for at afvikle hjemmekampe


             Videre udbygning af 1-2 Træner kursus for de unge – datoer ikke fastlagt.


             3. Kommende aktiviteter

             19-08-22 Kulturnat – Det foregår ved skøjtebanen. 15-18 Bjørn Wiklund søger ungdomshold som kan spille kamp mod vores egne og hinanden imellem – vi opfordrer til at man spørger på de skoler man evt. er tilknyttet om der er nogen der vil deltage. 18.30 – 21 Peter Rasmussen står for at Senior Herrer/Kvinder samt motionsfloorball får spillet kampe.

             10-11-22 Afvikles der skolefodbold i Humlehøj fra klokken 7-16

             17-12-22 Kidz Liga kl.10-14 i humlehøj

              

             4. 1/2-års regnskab

             Formanden har gennemgået regnskabet for 1. halvår. På kontoen lige nu står det 200 kr. Vi venter på Sønderborg Ordningens udbetaling for medlemmer samt den nye sæsons kontingenter.

             Tilskud fra Sønderborg Ordningen er desværre ikke så stor som tidligere år, da vi kun får tilskud til spillere under 25 år. Under Corona er en del unge spillere faldet fra som ikke er vendt tilbage. Der er pt. 116 medlemmer hvoraf de 58 er under 25 år. Samlet tilskud forventes at være 22.320 kr. – det svarer til at et medlem U. 25 giver 384 kr. i tilskud og selv betaler 400 kr. i kontingent så samlet får vi 784 kr. ind på en u.25 spiler.

             Dette ligger op til at bestyrelsen indstiller et forslag til ændring af kontingentprisen for 2023 sæsonen.


             5. Kontingenter 2023

             Bestyrelsen vil indstille til en ændring af kontingentprisen i sæson 2022/23 for motionsfloorball (oldboys) fra de nuværende 400 kr. til 800 kr./år. De har samme antal haltimer som både ungdom og Senior Herrer. Der er en skævvridning af kontingentprisen pr. år når man sammenligner antal haltimer med den indtægt der kommer i form af kontingent.


             Senior Herrer betaler 800kr. Ungdom 784 kr.(kontingent+tilskud). Ud over samme antal haltimer har klubben også tilgodeset holdets ønsker om en anden hal tid til motionsfloorball holdet, så disse ligger bedre i forhold til holdets mulighed for at træne.


             Bestyrelsen indstiller til at sæsonprisen for 2023 ser således ud:

             Starterne + u/13 400 kr./år

             Senior Herrer 800 kr./år

             Senior Kvinder 400 kr./år – de har mindre spilletid

             Motionsfloorball (oldboys) 800 kr./år


             Dette vil blive taget op på ekstraordinær generalforsamling som der indkaldes til i juli.


             6. Kørsel

             Den nuværende kørselsordning med afregning af 2,5 kr./km dræner klubbens økonomi så der indstilles fra bestyrelsens side at denne ændres i den kommende sæson. Der indstilles til at den nye afregning vil være 1,5 kr./km.

             Der vil kun kunne ansøges om kilometerpenge ved privat kørsel hvis man i bilen som minimum har 2 spillere ud over evt. eget barn. Så minimum 3 spillere i en bil +chauffør for at opnå tilskud til antal kørte kilometer.

             Herudover lægges der op til at man som spiller ved tilmelding til en udekamp opkræves 25 kr. gennem holdsport ved tilmelding. Dette kampgebyr tilfalder klubben som en deldækning af kørsel udgifterne der afregnes separat med chaufførerne.

             Eksempel: Et hold tager afsted med 8 deltagere + 2 trænere. 2 biler kører afsted. Hver chauffør afregner kørsel for turen 100 km.

             Indtægt 225 kr. igennem kampgebyr

             Udgift 100 km x1,5 - udgift pr chauffør 150,- i alt 300 kr.

             Klubben udbetaler hver chauffør 150 kr. men har reelt kun betalt 75 kr. selv ud af kassebeholdningen.


             Dette gøres for at styrke klubbens økonomi og for at sikre at der er plads til opgraderinger af udstyr, uforudsete udgifter og andet forefaldende.


             7. Kælderen

             I kælderen opbevarer vi udstyr for rigtig mange penge. Rummet det befinder sig i kan tilgås af andre end klubben. Vi har desværre oplevet at en stor del af vores udstyr forsvinder – heriblandt mere end 10 nyindkøbte stave! At nyvasket træningstøj herunder målmandsudstyr bliver rodet rundt i, smidt på gulvet og i værste fald brugt af andre end os selv.

             Starterne og u13 har ved hjælp af Rune bygget to skabe hvori de nu sikkert opbevarer deres eget udstyr. Klubben har betalt for materialerne for dette 2405 kr. Rune har desværre ikke tid til at bygge flere – men måske er der nogen på de andre hold der har mod på at bygge skabe til deres holds udstyr – alternativt få lavet et ”aflukke” så de resterendes holds udstyr også kan låses væk.


             8. Udstyr

             Vi har udstyr for mange penge og vil gerne have det holder i mange år. Da hallen ikke udelukkende er vores indstilles der til at alle efter endt hal tid får alt udstyr som bolde, stave, adskiller med mere ned i kælderen igen. Undtaget er banderne. Det koster klubben dyrt hvis ikke alle støtter op om dette så kære alle spillere & trænere – pas på vores udstyr og pak det væk.

             Det er i samme omgang besluttet af bestyrelsen at vi ikke længere tillader Kløvermarksskolen at bruge/låne vores udstyr. Jannik meddeler skolelederen dette. De er hårde ved det – spiller fodbold mod banderne osv. Det var oppe og vende om de mod et årligt gebyr kunne købe sig til ”låneretten” men dette blev nedstemt da et årligt gebyr ikke kan dække evt. ødelagte bander som har en værdi af 60.000 kr. og skolen har informeret os om at de ikke kan dække et sådan beløb.


             9. Ungdomsudvalg

             Rune indstiller til at der laves et ungeudvalg. Han vil gerne stå for dette og involverer de unge i udvalget. Formålet er at høre de unge af hvilket arrangementer de synes har været sjove – hvilke vi kan droppe og om de selv har forslag til andre aktiviteter uden om klubben for at styrke samhørighedsfølelsen samt teamholdet.


             10. Hjemmeside opdatering

             Opdatering af hjemmesiden – et større arbejde med at gøre den mere simpel og brugervenlig. Målet er at den er klar inden sæsonstart 15-8-22


             11. Halbooking

             Det er aftalt med kommunen at vi opper os i forhold til til/framelding ved brug af hallen. Specielt afmelding af tider skal vi blive meget bedre til. Alle trænere skulle have fået adgang til systemet og instruks af Jannik i hvorledes man forholder sig ved aflysninger. Hallen må ikke være booket i vores navn og så stå tom. OBS Hallen må ej heller benyttes hvis ikke den er booket. Ved tvivl så tag fat i Jannik.


             12. Årshjul

             Gennemgang af de forskellige opgaver i klubben – hvem er tovholder og medhjælpere. Tidsfrister for opgaverne osv.

             Der er en del udestående der ikke er på plads – Jannik følger op og får lavet en komplet liste som sendes rundt til de involverede når alt er på plads.


             13. Eventuelt

             Ikke afsluttet sager – Janniks to do liste

             Overdragelse af filer, bilag og bankadgang til ny kasserer


             Finjustering af nuværende 1/2 års regnskab – der skal udspecificeres bilag m.m da regnskabet skal offentliggøres


             Jannik skriver ud til alle trænere mht. afklaring om prioritet og aflønning. Der er som udgangspunkt tilknyttet 2 trænere på hhv. starterne og u13. Rune og Michael er tilknyttet som vikarer ifm. sygdom eller andet. Disse aflønnes ikke med et årligt vederlag.


             Skab/Rum til udstyr til Senior + motionsfloorball udstyr – Jannik spørger rundt efter folk der vil hjælpe. Klubben vil gerne betale for materialerne.


             Udstyr skal pakkes væk – der lægges op til at Jannik beder trænerne/ seniorer og motionsfloorball om dette


             Opdatering af hjemmesiden – et større arbejde med at gøre den mere simpel og brugervenlig. Målet er at den er klar inden sæsonstart 15-8-22 – opgaven ligger hos Jannik


             Vær opmærksom på

             Der indhentes børneattester på hele bestyrelsen samt alle trænere. Der vil komme en anmodning fra Politi.dk som skal godkendes med NemID.


             Bekendtgørelser

             Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling 10-08-2022. Jannik melder dette officielt ud senest 20-07-22. 


             Emner til dagsordenen:

             Manglende medlem til bestyrelsen – vi ville rigtig gerne have en fra Senior Kvindeholdet da alle hold så har en repræsentant i bestyrelsen til fremtidige beslutninger – men alle er velkomne


             Kampgebyr – styrkelse af klubbens økonomi ifm. kørselsafregninger


             Kontingent 2023 – Opjustering af Motionsfloorball holdets kontingent for mere jævnbyrdig betaling


             Kørsel – Nedsættelse af kilometerpenge for styrkelse af klubbens økonomi


             Næste bestyrelsesmøde er planlagt til 17-08-22 kl. 18-19.15

              

             29-06-2022  Linda Skydt Markwort

              

             4/7-2022 Jannik Gorm Hansen

             Referent

              

             Dato for godkendelse